تاییدیه دیجیتالی قرارداد

قرارداد با مشخصات زیر مورد تایید می باشد

شماره قرارداد : DE-229

تاریخ قرارداد : 1401/05/27

مبلغ قرارداد : 30.000.000 ریال معادل 3.000.000 تومان