تاییدیه دیجیتالی قرارداد

قرارداد با مشخصات زیر مورد تایید می باشد

شماره قرارداد : DE-230

تاریخ قرارداد : 1401/06/04

مبلغ قرارداد : 10.700.000 تومان